Algemene Voorwaarden Taal Apart, gevestigd Schippersweg 28, 4455 VP
Nieuwdorp, ingeschreven bij de KvK onder nummer 65895681.

Tot stand gekomen op 15 mei 2016.

 1. De lessen worden verzorgd door een gekwalificeerd docent.
 2. De docent zorgt voor een goede voorbereiding en afhandeling van de lessen.
 3. De lessen worden gegeven op een privéadres of een gehuurde locatie.
 4. Voor het bepalen van het aanvangsniveau kan de docent, naar eigen inzicht, gebruik maken van een instaptoets.
 5. De cursist kan worden opgeleid tot een niveau waardoor er deelgenomen kan worden aan een officieel Nederlands examen.
 6. Het lesmateriaal wordt na overleg met de cursist door de docent uitgezocht.
 7. De docent schaft het materiaal aan t.b.v. de cursist. De kosten zijn voor rekening van de cursist.
 8. Lesmateriaal vervaardigd door de docent, blijft eigendom van de docent. Dit materiaal valt onder de Auteurswet. Het mag niet aan derden ter hand gesteld worden.
 9. De lestijden worden in overleg met de cursist vastgelegd.
 10. Het aantal lessen per week wordt in overleg met de cursist vastgelegd.
 11. Bij ziekte of andersoortige afwezigheid wordt de docent / de cursist ingelicht.
 12. Lessen wegens afwezigheid van de docent worden niet in rekening gebracht.
 13. In geval van afwezigheid meldt de cursist zich op de lesdag af tussen 8.00 uur en 9.00 uur.
 14. Lessen wegens NIET GEMELDE/ TE LAAT GEMELDE afwezigheid van de cursist worden wel in rekening gebracht.
 15. De cursist/docent zal in geval van opzet, grove schuld of nalatigheid schade toegebracht aan personen of zaken tijdens de lessen vergoeden.
 16. Het contract kan worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 17. Indien het contract is aangegaan voor onbepaalde tijd geldt voor beide partijen een opzegtermijn van 1 maand.
 18. Indien het contract tussentijds opgezegd wordt, moet de helft van de nog te geven lessen betaald worden. Op deze manier wordt het contract dan afgekocht.
 19. Naast de lessen en lesmateriaal kunnen ook huur van ruimten, vervoerskosten, excursiekosten, kopieerkosten en kosten van testen en examens in rekening worden gebracht.
 20. De kosten worden maandelijks in rekening gebracht, tenzij anders afgesproken.
 21. De betalingstermijn is 1 maand na datum van de rekening, tenzij anders afgesproken.
 22. Bij overschrijding van de betalingstermijn kan de docent de cursist de toegang tot de les terstond weigeren.